Bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Mục tiêu

Kiến thức:
+ Nắm được các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông: 4 trường hợp.
+ Vận dụng định lí Py-ta-go để chứng minh trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông.
Kĩ năng:
+ Vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để phát hiện và chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau.
+ Chứng minh được hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.

Lý thuyết cần nhớ

+ Trường hợp 1. Cạnh góc vuông – cạnh góc vuông: Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
+ Trường hợp 2. Cạnh góc vuông – góc nhọn kề: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
+ Trường hợp 3. Cạnh huyền – góc nhọn: Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
+ Trường hợp 4. Cạnh huyền – cạnh góc vuông: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Các dạng bài tập

Dạng 1: Chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau.
Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau.

Bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông