Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ

Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ. Bài này sẽ giúp các bạn củng cố những kiến thức đã học về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ bằng việc làm các dạng bài tập liên quan.

Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ
Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ