Bài tập số hữu tỉ nâng cao có phương pháp giải

Bài tập số hữu tỉ nâng cao có phương pháp giải. Số hữu tỉ là bài đầu tiên trong chương trình đại số 7, có thể nói là phần mở rộng của phân số. Có rất nhiều các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến số hữu tỉ. Tài liệu tổng hợp các dạng toán, các bài tập số hữu tỉ nâng cao, mỗi dạng đều có phương pháp giải và bài tập áp dụng.

Bài tập cộng trừ số hữu tỉ nâng cao – Bài tập số hữu tỉ nâng cao

Số hữu tỉ là gì?

Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể viết được dưới dạng phân số (thương số). Tức là một số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết là a/b, trong đó a và b là các số nguyên nhưng b phải khác 0.

Tính chất của số hữu tỉ

Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.
Phép nhân số hữu tỉ có dạng a/b * c/d = a*c/ b*d
Phép chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c\
Nếu số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ và số đối của nó bằng 0.

Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

Số hữu tỉ bao gồm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
Số hữu tỉ chỉ là phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại số khác nhau
Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số không đếm được.
Mối quan hệ các tập hợp số

Ký hiệu các tập hợp số:

N: Tập hợp số tự nhiên
N*: Tập hợp số tự nhiên khác 0
Z: Tập hợp số nguyên
Q: Tập hợp số hữu tỉ
I: Tập hợp số vô tỉ
Ta có : R = Q ∪ I.
Tập N ; Z ; Q ; R.
Bài tập số hữu tỉ nâng cao có phương pháp giải
Bài tập số hữu tỉ nâng cao có phương pháp giải