Bài tập tiên đề Ơ clit lớp 7 cơ bản và nâng cao

Bài tập tiên đề Ơ clit lớp 7 cơ bản và nâng cao. Bài viết cung cấp một số bài toán tự luận thường gặp liên quan đến bài học Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức.

Bài tập tiên đề ơ clit lớp 7 cơ bản và nâng cao
Bài tập tiên đề ơ clit lớp 7 cơ bản và nâng cao

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

 Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Tính chất của hai đường thẳng song song

 Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

– Hai góc so le trong bằng nhau.

– Hai góc đồng vị bằng nhau.

Bài tập tiên đề ơ clit lớp 7 cơ bản và nâng cao

Xem thêm Bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau toán 7