Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao – Hình học 9

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao – Hình học 9. Chương 2 hình học 9 học sinh được học về đường tròn. Đây là một nội dung quan trọng xuyên suốt chương trình lớp 9, nằm trong các đề thi học kì và thi chuyển cấp quan trọng. Dưới đây là hai phiếu bài tập về tiếp tuyến cơ bản và nâng cao.

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao
Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản

Bài tập tiếp tuyến của đường tròn nâng cao

Xem thêm Bài tập ôn tập chương 2 hình học 9

Bài tập vị trí tương đối của 2 đường tròn