Bài tập trắc nghiệm GTLN GTNN của hàm lượng giác (word) có đáp án

Bài tập trắc nghiệm GTLN GTNN của hàm lượng giác (word) có đáp án.

Bài tập trắc nghiệm GTLN GTNN của hàm lượng giác
Bài tập trắc nghiệm GTLN GTNN của hàm lượng giác

Các dạng bài tập liên quan đến hàm số lượng giác

+ Tìm tập xác định của hàm số lượng giác .
+ Chu kỳ của hàm số lượng giác (cơ bản).
+ Tìm Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN / min – max) của hàm số lượng giác.
+ Tính chẵn lẻ và đồ thị của hàm số lượng giác (cơ bản).
+ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số lượng giác (cơ bản).

Cách tìm GTLN – GTNN của hàm số lượng giác

Cách 1: Sử dụng  – 1 <= sinx <= 1; – 1 <= cosx<= 1; 0 <= (sinx)^2 <= 1 ; 0 <= (cosx)^2 <= 1; 0 <= |sinx| <= 1 ; 0 <= |cosx|<= 1
Cách 2: Biến đổi hàm số đưa về một hàm số lượng giác, nếu là bậc từ 2 trở lên thì đặt t = sinx (hay cosx) với t thuộc [-1; 1]. Sử dụng bảng biến thiên đã học ở lớp 10 để tìm Max; Min.

Bài tập trắc nghiệm GTLN GTNN của hàm lượng giác