Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án file word

Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án file word.

Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án
Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án

Các dạng bài tập về hàm số

1. Hàm số không chứa tham số

+ Tính giá trị của hàm số tại điểm

+ Tìm TXĐ của hàm số

+ Xét tính chẵn lẻ

+ Xét sự biến thiên trên các khoảng

+ Nhìn đồ thị chỉ ra: giá trị hàm số, khoảng đồng biến nghịch biến, tính chẵn lẻ…

2. Hàm số chứa tham số 

Dạng 1:  Tìm tham số để hàm số xác định trên một khoảng cho trước

+ Giải điều kiện xác định theo tham số

+ Dựa vào các trường hợp của tham số đưa ra TXĐ theo tham số

+ Để hàm số xác định trên khoảng (a; b) thì (a; b) phải là tập con của TXĐ. Dùng trục số để giải điều kiện này và kết luận.

Dạng 2: Tìm tham số để hàm số ĐB/NB trên khoảng (a; b) cho trước

+ Tìm TXĐ của hàm số

+ Điều kiện 1: Để hàm số ĐB/NB trên (a; b) thì đk cần là (a; b) phải là con của TXĐ, giải điều kiện 1.

+ Điều kiện 2: Để hàm số ĐB/NB trên (a; b) thì tỉ số f(x2) – f(x1) / x2 – x1 phải dương/ âm. Giải điều kiện 2

+ Kết luận.

Dạng 3: Tìm m để hàm số là hàm chẵn hoặc hàm lẻ

+ Tìm TXĐ, đảm bảo TXĐ chứa được x và – x với x bất kì

+ Giải điều kiện f(-x) = f(x) để hàm số là hàm chẵn và điều kiện f(-x) = -f(x) với hàm lẻ.

+ Kết luận

Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10

Trắc nghiệm đồ thị hàm số

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10