Bài tập trắc nghiệm tính chẵn lẻ hàm lượng giác (word) đáp án

Bài tập trắc nghiệm tính chẵn lẻ hàm lượng giác (word) đáp án.

Bài tập trắc nghiệm tính chẵn lẻ hàm lượng giác
Bài tập trắc nghiệm tính chẵn lẻ hàm lượng giác

Các dạng bài tập liên quan đến hàm số lượng giác

+ Tìm tập xác định của hàm số lượng giác .
+ Chu kỳ của hàm số lượng giác (cơ bản).
+ Tìm Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN / min – max) của hàm số lượng giác.
+ Tính chẵn lẻ và đồ thị của hàm số lượng giác (cơ bản).
+ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số lượng giác (cơ bản).

Khái niệm tính chẵn lẻ của hàm số

Hàm số y = f(x) là hàm chẵn nếu với mọi x thuộc TXĐ thì – x cũng thuộc TXĐ và f(-x) = f(x).
Hàm số y = f(x) là hàm lẻ nếu với mọi x thuộc TXĐ thì – x cũng thuộc TXĐ và f(-x) = – f(x).
Đồ thị hàm chẵn đối xứng qua trục Oy. Đồ thị hàm lẻ đối xứng qua gốc tọa độ.

Cách xét tính chẵn lẻ của hàm lượng giác

* Hàm y = sinx là hàm lẻ
* Hàm y = cosx là hàm chẵn
* Hàm y = tan x là hàm lẻ
* Hàm y = cot x là hàm lẻ
* Với hàm lượng giác bất kì: 
  + Bước 1: Kiểm tra TXĐ xem có chứa được x và -x bất kì không.
  + Bước 2: Tính f(-x) và biến đổi.

Bài tập trắc nghiệm tính chẵn lẻ hàm lượng giác