Bài tập trắc nghiệm về tập hợp toán 10 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm về tập hợp toán 10 có đáp án.

Bài tập trắc nghiệm về tập hợp toán 10 có đáp án
Bài tập trắc nghiệm về tập hợp toán 10 có đáp án
 
Tập hợp là một khái niệm quen thuộc chúng ta đã học ở lớp 6.Trong đó, ngay từ bài đầu tiên ta đã làm quen với tập hợp số tự nhiên và học thêm các tập hợp số khác như số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực trong chương trình toán THCS.

Tóm tắt kiến thức

1. Tập hợp
 
Tập hợp là một khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học.
 
Các tập hợp thường được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa: A, B, C…
Các phần tử của tập hợp được kí hiệu bằng các chữ in thường 
 
Kí hiệu a ∈ A để chỉ a là một phần tử của tập hợp  A hay a thuộc tập hợp  A
Ngược lại  a ∉ A để chỉ  a không thuộc  A
Một tập hợp có thể được cho bằng cách liệt kê các phần tử của nó hoặc được cho bằng cách nêu tính chất đặc trưng của các phần tử của nó.
 
Ví dụ:  A = {1, 2}
 hay $$A = \left\{ {x \in /{x^2} – 3x + 2 = 0} \right\}$$
 
Một tập hợp không có phần tử nào được gọi là tập hợp rỗng, kí hiệu Ø
2. Biểu đồ Ven
 
Để minh họa một tập hợp người ta dùng một đường cong khép kín giới hạn một phần mặt phẳng. Các điểm thuộc phần mặt phẳng này chỉ các phần tử của tập hợp ấy.
3. Tập hợp con
Ta gọi  A  là tập hợp con của B, kí hiệu A⊂B ⇔x ∈ A ⇒ x ∈B
 
4. Hai tập hợp bằng nhau
Hai tập hợp A và B bằng nhau, kí hiệu A = B, nếu tất cả các phần tử của chúng như nhau
A = B ⇔ A ⊂ B và  B⊂A

Các dạng bài tập 

+ Cho tập hợp dạng tính chất đặc trưng, viết tập hợp dưới dạng liệt kê phần tử và ngược lại

+ Tìm tập con của tập cho trước

Bài tập trắc nghiệm về tập hợp toán 10 có đáp án

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm các phép toán về tập hợp