Bài tập ước chung và bội chung toán 6

Bài tập ước chung và bội chung toán 6. Ước chung và bội chung là phần kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 6 của các em học sinh trung học cơ sở. Vậy ước chung và bội chung là gì? Ước chung lớn nhất là gì? Bội chung nhỏ nhất là gì? Lý thuyết và bài tập về ước chung và bội chung?

Bài tập ước chung và bội chung toán 6
Bài tập ước chung và bội chung toán 6

Ước chung lớn nhất là gì?

ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.
Các số nguyên tố cùng nhau là các số có ƯCLN bằng 1.
Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.

Bội chung nhỏ nhất là gì?

BCNN của hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đã cho.

Bài tập về ước và bội

Bài tập ước chung và bội chung