Bảng tóm tắt KHUNG THỜI HẠN TRONG LUẬT NSNN 2015

Bảng tóm tắt  KHUNG THỜI HẠN TRONG LUẬT NSNN 2015 (vừa biên soạn xong)- ôn thi Kho bạc Nhà nước 2017 do bạn Hải Hiền tự tay biên soạn và chia sẻ tới group của chúng ta

Các bạn nhớ đọc kĩ và ghi nhớ bảng dưới đây nhé- rất quan trọng:

KHUNG THỜI HẠN TRONG LUẬT NSNN 2015

 

THỜI HẠN
NỘI DUNG
Chậm nhất  5 ngày làm việc
Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội, Ủy ban nhân dân gửi đại biểu Hội đồng nhân dân
Chậm nhất là 05 ngày làm việc
kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân cùng cấp giao dự toán ngân sách năm sau cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới
chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân.
Báo cáo quyết toán ngân sách của Ủy ban nhân dân và báo cáo thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân được gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp
chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn
Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện
chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn
Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, lập quyết toán ngân sách huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết toán ngân sách địa phương đến Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước
chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng quý, 06 tháng phải được công khai
chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo phân bổ của đơn vị dự toán ngân sách
Trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách đã được giao; không đúng chính sách, chế độ quy định thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp I điều chỉnh lại
chậm nhất 10 ngày làm việc
Thời hạn phân bổ và giao dự toán NN:
Trường hợp được giao bổ sung dự toán, chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao dự toán bổ sung, đơn vị dự toán cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp dưới phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định
chậm nhất là 10 ngày
Hội đồng nhân dân cấp dưới quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm sau của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách
chậm nhất là 20 ngày
Các báo cáo của Chính phủ được gửi đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối năm
chậm nhất là 20 ngày
Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Chính phủ được gửi đến các đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp giữa năm của Quốc hội
chậm nhất là 30 ngày
Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước phải được công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành
kỳ họp giữa năm sau
Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hằng năm được công khai khi Chính phủ trình Quốc hội
CÁC MỐC NGÀY THÁNG
trước ngày 01 tháng 10 năm sau
Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi về Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước
trước ngày 01 tháng 10 năm sau
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
Trước ngày 15 tháng 5
Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm sau
Trước ngày 20 tháng 9
Chính phủ trình các tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật này đến Ủy ban thường vụ Quốc hội để cho ý kiến
Trước ngày 15 tháng 11
Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm sau
Trước ngày 20 tháng 11
Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu, chi ngân sách năm sau cho từng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Trước ngày 10 tháng 12
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau. Hội đồng nhân dân cấp dưới quyết định dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm sau của cấp mình chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định dự toán và phân bổ ngân sách
Trước ngày 31 tháng 12
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp phải hoàn thành việc giao dự toán ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới
Trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành
Thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành
trước ngày 31 tháng 12 năm trước theo quy định tại khoản 8 Điều 44 của Luật này
Đối với dự toán ngân sách được giao theo quy định tại khoản 5 và khoản 7 Điều 44 của Luật này, các đơn vị dự toán cấp I phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc
ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán
Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị
trước ngày 31 tháng 12 năm sau
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách
Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước chậm nhất
chậm nhất là 16 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách để cho ý kiến trước khi trình Quốc hội
Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết toán ngân sách nhà nước
ngày 31 tháng 01 năm sau
Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước kết thúc

 

 

Tải tài liệu luật ngân sách:

 

Loader Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document
| Open
Open in new tab

Download