Đề thi + Lời giải kế toán tập đoàn đầy đủ

Đề thi + Lời giải kế toán tập đoàn đầy đủ. Tài liệu Học viện Tài Chính Bài tập môn tổ chức công tác kế toán có lời giải, Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính, Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính có lời giải, Bài tập kế toán nông nghiệp có lời giải, De thi kế toán chi phí 1, Bài tập về báo cáo tài chính có lời giải, Bài tập chứng từ ghi sổ có lời giải, Bài tập kế toán tập đoàn chuẩn . Đây là bản chụp máy của một bạn đã học qua share lại gửi mọi người. Kế toán tập đoàn trên lớp chú ý nghe giảng để hiểu vấn đề vì đây là môn khá khó hiểu. Các bạn chịu khó tập trung nghe giảng xem các vd các thầy cô chữa rồi luỵên bt thôi. Bt chủ yếu rơi vào chương 2 và 3 nên học tập trung 1 chút về cty mẹ con. Cty liên doanh liên kết. Còn môn kế toán quản trị 1 : cũng tương tự. Bt k quá nhiều dạng nhưng cần làm nhiều để quen dạng vad hiểu công thức
Đề thi + Lời giải kế toán tập đoàn đầy đủ
Đề thi + Lời giải kế toán tập đoàn đầy đủ
 

Câu 1: (2 điểm) Một doanh nghiệp trong kỳ có tài liệu kế toán như sau:

  1. Mua một lô nguyên vật liệu X có giá thanh toán 193.600.000 đồng trong đó thuế suất thuế GTGT 10%, doanh nghiệp chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển lô nguyên vật liệu X về nhập kho chi bằng tiền gửi ngân hàng có giá chưa thuế 5.200.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.
    2. Nhập khẩu một ô tô vận tải, giá nhập khẩu 480.000.000 đồng, thuế suất thuế nhập khẩu 70%, thuế suất thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển chưa thuế 30.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 5%.
    Yêu cầu:Tính giá thực tế của nguyên vật liệu X nhập kho và giá thực tế của ô tô vận tải trong 2 trường hợp:
    1. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
    2. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Câu 2: (8 điểm) Có tài liệu kế toán tại doanh nghiệp Thành Đạt như sau: (ĐVT 1.000 đồng)

  1. Sốdư của các tài khoản vào ngày 01/01/2010 như sau:

Tiền mặt                                           2.500.000

Hao mòn TSCĐ hữu hình                         235.000

Tiền gửi ngân hàng                            2.150.000

Vay ngắn hạn                                            750.000

Phải thu của khách hàng                      500.000

Trong đó phải thu của khách hàng A: 500.000

Phải trả cho người bán                              950.000

Tạmứng                                             35.000

Phải trả người lao động                             500.000

Nguyên vật liệu                                     450.000

Nguồn vốn kinh doanh                          4.800.000

Thaình pháøm                                  150.000

Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       350.000

Hàng hóa                                              600.000

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối       1.150.000

TSCĐ hữu hình                                   2.500.000

Quỹ dự phòng tài chính                            150.000

Bạn đang xem bài viết : Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án 
II. Trong tháng 01/2010 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Doanh nghiệp mua một lô nguyên vật liệu có giá mua chưa thuế 150.000, thuế GTGT10%. Hàng đã kiểm nhận nhập kho đủ. Chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí bốc dỡ trả bằng tiền mặt 2.000.

2. Doanh nghiệp trả bớt nợ vay ngắn hạn bằng TGNH là 100.000.

3. Doanh nghiệp rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 700.000 để chuẩn bị trả lương .

4. Doanh nghiệp nhận góp vốn liên doanh dài hạn của công ty X 1 TSCĐ hữu hình có trị giá góp vốn là 200.000.

5. Doanh nghiệp trả hết nợ cho người bán tháng trước bằng TGNH.

6. Mua một TSCĐ hữu hình có giá thanh toán là 275.000, trong đó thuế GTGT 10%, doanh nghiệp đã thanh toán 50% bằng TGNH còn lại nợ người bán. Chi phí lắp đặt, chạy thử chi bằng tiền mặt 5.000.

7. Khách hàng trả nợ tháng trước bằng tiền mặt 200.000, bằng TGNH 100.000. Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng.

8. Doanh nghiệp góp vốn liên doanh dài hạn với công ty K bao gồm một TSCĐ hữu hình trị giá góp vốn 50.000, tiền mặt 50.000.

9. Doanh nghiệp mua một lô công cụ dụng cụ giá thanh toán 143.000 trong đó thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 1.000, hàng đã kiểm nhận nhập kho đủ. Tất cả đã thanh toán bằng tiền mặt.

10. Trả hết nợ lương tháng trước cho người lao động bằng tiền mặt.

11. Khách hàng B ứng trước 15.000 để tháng sau mua hàng, Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo của ngân hàng.

12. Được Nhà nước cấp vốn kinh doanh bằng TGNH 100.000.

13. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 80.000.

14. Mua một TSCĐ hữu hình bằng vốn vay dài hạn giá mua chưa thuế 220.000, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 2.000.

15. Góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty H bằng hàng hóa trị giá 120.000.

16. Lấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh 50.000 và lập quỹ đầu tư phát triển 20.000.

17. Tạm ứng cho nhân viên đi công tác bằng tiền mặt 15.000

18. Doanh nghiệp xuất kho thành phẩm gửi đi bán 10.000.

19. Doanh nghiệp mua một lô nguyên vật liệu giá mua chưa thuế 50.000, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã thanh toán bằng TGNH, cuối tháng số nguyên vật liệu này vẫn chưa về nhập kho.

20. Doanh nghiệp đã chi thưởng cho cán bộ công nhân viên từ quỹ khen thưởng bằng tiền mặt là 50.000.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (4 điểm)

2. Phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, rút ra số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản. (3 điểm)

3. Lập bảng cân đối tài khoản ngày 31/ 01/2010. (1 điểm)

(Cho biết: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)

Bài viết : ” Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án “