Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận lớp 7

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận lớp 7. Tỉ lệ thuận là mối tương quan giữa hai đại lượng x và y mà trong đó sự gia tăng về giá trị của đại lượng x bao nhiêu lần luôn kéo theo sự gia tăng tương ứng về giá trị của đại lượng y bấy nhiêu lần, và ngược lại. Trong toán học thì đại lượng tỉ lệ thuận trái ngược với đại lượng tỉ lệ nghịch. Tài liệu này sẽ giúp các bạn biết cách áp dụng những kiến thức đã học về đại lượng tỉ lệ nghịch để giải các bài toán liên quan đến thực tế.

Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận lớp 7

Xem thêm Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 đại số 7

Bài tập hàm số y = ax lớp 7

Phiếu bài tập mặt phẳng tọa độ toán 7

Phiếu bài tập hàm số lớp 7

Một số bài toán về tỉ lệ nghịch lớp 7

Lý thuyết và bài tập tỉ lệ nghịch lớp 7