Phiếu bài tập định lí Pitago có đáp án chi tiết (word)

Phiếu bài tập định lí Pitago có đáp án chi tiết (word).

Phiếu bài tập định lí Pitago có đáp án chi tiết (word)
Phiếu bài tập định lí Pitago có đáp án chi tiết (word)

Mục tiêu

Kiến thức:
+ Nắm được nội dung định lí Py-ta-go và định lí Py-ta-go đảo.
Kĩ năng:
+ Vận dụng định lí Py-ta-go để tính độ dài cạnh thứ ba khi biết độ dài hai cạnh của tam giác vuông.
+ Vận dụng định lí Py-ta-go đảo để chứng minh góc vuông hoặc tam giác vuông.
+ Áp dụng định lí Py-ta-go vào các bài toán trong thực tiễn.

Các dạng bài tập 

Dạng 1: Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông.
Dạng 2: Sử dụng định lý Py-ta-go đảo để chứng minh tam giác vuông.

Phiếu bài tập định lí Pitago có đáp án

Xem thêm Bài tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông