Phiếu Bài tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8

Bài tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 8 đầy đủ. Ở các lớp dưới, học sinh đã được làm quen với phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Lên lớp 8, học sinh sẽ được học đầy đủ nhất về phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Tài liệu bao gồm các dạng phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối đầy đủ nhất, kèm theo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhất.

Phiếu Bài tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối(GTTĐ) ta tìm cách để khử dấu giá trị tuyệt đối, bằng cách:
– Dùng định nghĩa hoặc tính chất của GTTĐ.
– Bình phương hai vế.
– Đặt ẩn phụ.
Phương trình dạng |f(x)|=|g(x)| ta có thể giải bằng cách biến đổi tương đương như sau:
$$\left| {f\left( x \right)} \right| = \left| {g\left( x \right)} \right| \Leftrightarrow \left[ \matrix{
f\left( x \right) = g\left( x \right) \hfill \cr
f\left( x \right) = – g\left( x \right) \hfill \cr} \right.$$
hoặc |f(x)| = |g(x)|⇔ f2(x) = g2(x)
– Đối với phương trình dạng |f(x)| = g(x)(*) ta có thể biến đổi tương đương như sau:
$$\left| {f\left( x \right)} \right| = g\left( x \right) \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
g\left( x \right) \ge 0 \hfill \cr
{f^2}\left( x \right) = {g^2}\left( x \right) \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
g\left( x \right) \ge 0 \hfill \cr
\left[ \matrix{
f\left( x \right) = g\left( x \right) \hfill \cr
f\left( x \right) = – g\left( x \right) \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right.$$
Hoặc $$\left| {f\left( x \right)} \right| = g\left( x \right) \Leftrightarrow \left[ \matrix{
\left\{ \matrix{
f\left( x \right) = g\left( x \right) \hfill \cr
f\left( x \right) \ge 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr
\left\{ \matrix{
– f\left( x \right) = g\left( x \right) \hfill \cr
f\left( x \right) < 0 \hfill \cr} \right. \hfill \cr} \right.$$