Phiếu bài tập Rút gọn phân thức (word) có đáp án

Phiếu bài tập Rút gọn phân thức (word) có đáp án. Nội dung bài 3 chương 2 giới thiệu tới các em phương pháp rút gọn phân thức và các bài toán liên quan.

Phiếu bài tập Rút gọn phân thức (word) có đáp án
Phiếu bài tập Rút gọn phân thức (word) có đáp án

Các bước rút gọn phân thức

– Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung của chúng.

– Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Các dạng bài tập liên quan rút gọn phân thức

  • Rút gọn phân thức
  • Tìm giá trị nguyên của x để phân thức có giá trị nguyên
  • TÌm giá trị của x để phân thức có giá trị âm/ dương.
  • Tìm GTLN, GTNN của phân thức sau khi rút gọn
  • Tính giá trị của phân thức khi biết x
  • Tìm giá trị của x khi biết giá trị của phân thức.

Phiếu bài tập Rút gọn phân thức

Xem thêm Phiếu bài tập quy đồng mẫu thức lớp 8 file word