Bài tập trắc nghiệm tập xác định hàm lượng giác có đáp án (word)

Bài tập trắc nghiệm tập xác định hàm lượng giác có đáp án (word).

Bài tập trắc nghiệm tập xác định hàm lượng giác
Bài tập trắc nghiệm tập xác định hàm lượng giác

Các dạng bài tập liên quan đến hàm số lượng giác

+ Tìm tập xác định của hàm số lượng giác .
+ Chu kỳ của hàm số lượng giác (cơ bản).
+ Tìm Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất (GTLN – GTNN / min – max) của hàm số lượng giác.
+ Tính chẵn lẻ và đồ thị của hàm số lượng giác (cơ bản).
+ Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số lượng giác (cơ bản).

Phương pháp tìm TXĐ của hàm lượng giác

+ TXĐ của hàm y = tan x là R \ {pi/2 + k.pi}

+ TXĐ của hàm y = cot x là R \ {k.pi}

+ TXĐ của hàm y = sinx là R

+ TXĐ của hàm y = cos x là R

+ Để tìm TXĐ của các hàm số khác : tìm điều kiện để mẫu khác 0, biểu thức trong căn không âm.

Bài tập trắc nghiệm tập xác định hàm lượng giác

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm tính chẵn lẻ hàm lượng giác